Icoon Over Ons

Blogs

Threat Intelligence Ontleed: De Drie Types Op Een Rijtje

Lees Meer
BOEK EEN MEETING

Mensenrechtenbeleid

Doel en toepassingsgebied

Bij Blaud zorgen we ervoor dat organisaties kunnen groeien en veilig kunnen werken in de digitale wereld. Mensenrechten zijn binnen onze organisatie van cruciaal belang voor het welzijn van onze werknemers, klanten en zakenpartners. Daarom omarmen we de verantwoordelijkheid en mogelijkheid om deze rechten te respecteren en promoten.

Blaud respecteert de internationale principes op het gebied van mensenrechten. We zijn toegewijd aan de principes die worden beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) inzake de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk.

Als teken van onze betrokkenheid ondersteunen we het Global Compact van de Verenigde Naties en de daarin opgenomen principes voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

Blaud streeft ook naar culturele diversiteit op de werkvloer. Onze teams bestaan uit mensen van verschillende regio’s, culturen, etnische achtergrond, religies, rassen, geslachten, seksuele geaardheden, en generaties. We doen er alles aan om diversiteit en betrokkenheid in alle aspecten van onze organisatie te stimuleren. Ook zetten we ons in voor integriteit en werken volgens de hoogste ethische normen.

Proces

Het respecteren en stimuleren van mensenrechten heeft betrekking op onze relaties met werknemers, klanten, leveranciers en zakenpartners. Deze relaties worden hieronder toegelicht.

Werknemers

  • Diversiteit, betrokkenheid en gelijke kansen: We streven ernaar om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie op basis van ras, nationaliteit, etnische afkomst, religie, geslacht, seksuele geaardheid en identiteit, burgerlijke staat, leeftijd, een mentale of fysieke beperking of gezinsomstandigheden te beperken. Zo bevorderen we ook gelijke salarissen voor soortgelijke functies. We keuren alle vormen van bedreiging of intimidatie – verbaal, fysiek, seksueel of psychologisch – op de werkvloer af.
  • Adequate verloning: De organisatie zorgt er te allen tijde voor dat werknemers een hoger salaris ontvangen dan wordt voorgeschreven door de overheid en dit in alle landen waar CWSI-groep actief is.
  • Gezondheid en veiligheid: We streven naar een veilige en gezonde werkplek in al de regio’s waar de CWSI-groep actief is en dit door het invoeren van procedures en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. We voorzien procedures rond recht op rust en ontspanning om de balans tussen werk en privé te waarborgen. We bevorderen de communicatie en handhaving van een veilige bedrijfscultuur, ontwikkelen het bewustzijn van risico’s en stimuleren verantwoord gedrag door onze werknemers.
  • Vrijheid van vereniging en het recht om collectief te onderhandelen: We garanderen de vrijheid van vakbonden, de vrijheid van vereniging, het recht op vakbondsacties en het recht op collectieve onderhandelingen, ongeacht de regio.
  • Dwangarbeid en slavernij: We verbieden elke vorm van dwangarbeid, slavernij of mensenhandel binnen onze organisatie.
  • Kinderarbeid: We respecteren de rechten van kinderen. We verbieden kinderarbeid in onze bedrijfsactiviteiten en controleren of alle werknemers in onze sollicitatieprocedures ouder zijn dan de lokaal wettelijke minimumleeftijd.

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het naleven van dit beleid. Werknemers worden gestimuleerd om eventuele zorgen te bespreken met hun leidinggevende of een medewerker van het HR-team.

Klanten, leveranciers en zakenpartners

Blaud benadrukt dat klanten, leveranciers en zakenpartners zich moeten inzetten voor internationaal erkende mensenrechten en zich moeten houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkplek, het beëindigen van mensenhandel en slavernij, en het verbod op kinderarbeid. Daarnaast verwachten we dat ze eerlijke werkomstandigheden hanteren, waaronder de vrijheid om samen te werken, en een werkomgeving bieden die vrij is van intimidatie en discriminatie.

Blaud verplicht zich tot:

  • Privacy: Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens correct worden verwerkt en zo de fundamentele rechten en vrijheden van individuen, met name het fundamentele recht op de bescherming van persoonlijke gegevens, worden gerespecteerd.
  • Beveiliging: Om veilige en betrouwbare diensten te kunnen leveren, is het cruciaal om gegevensbescherming te garanderen en ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of modificatie van persoonsgegevens te voorkomen.
  • Discriminatieverbod: We voorzien een discriminatieverbod om discriminatie ten aanzien van onze klanten, leveranciers en zakenpartners te voorkomen. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van ras, nationaliteit, etnische afkomst, religie, geslacht, seksuele geaardheid en identiteit, burgerlijke staat, leeftijd, fysieke of mentale beperkingen en/of gezinsomstandigheden.

We zullen onze beloftes op het gebied van mensenrechten geregeld verifiëren om er zeker van te zijn dat we de mensenrechten blijven respecteren.