Icoon Over Ons

Blogs

Threat Intelligence Ontleed: De Drie Types Op Een Rijtje

Lees Meer
BOEK EEN MEETING

ESG-beleid

Bij Blaud zijn de ESG-doelen (Environmental, Social & Governance) van cruciaal belang voor de duurzame bijdrage aan het milieu binnen onze organisatie. Dit betekend dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden opgenomen binnen de selectie en het beheer van samenwerkingen binnen onze organisatie.

Lees meer over hoe we deze doelen respecteren en promoten.

Introductie tot Blaud

Blaud maakt deel uit van de CWSI-groep, een specialist in mobiele en cloudbeveiliging, en levert oplossingen voor IT-beveiliging, mobiliteit en beheerde diensten die de moderne werkplek ondersteunen. Vanuit kantoren in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg en Nederland leveren wij advies, professionele diensten en managed services aan Europa’s meest gerespecteerde organisaties, actief in diverse sectoren. Blaud heeft diepgaande technische expertise in het ontwerpen, implementeren, integreren en beheren van toonaangevende softwareoplossingen en is een Microsoft Solutions Partner. Daarnaast beheren we ook ons eigen Digital Employee Experience-platform (Workplace). Blaud helpt bedrijven om te gedijen en veilig te opereren in de mobiele wereld en heeft honderden organisaties en duizenden werknemers in staat gesteld om productief en veilig te werken vanaf elke plek en op elk apparaat.

Ons ESG-kader

Onze missie

De wereld in staat stellen om veilig te werken vanaf elke locatie.

Ons ESG-doel

Duurzame winst genereren door organisaties te helpen om zich veilig te ontwikkelen.

Onze prioriteiten

 1. Economische groei stimuleren via al onze activiteiten
 2. Duurzaamheid leveren voor een betere toekomst
 3. Opereren op een transparante en verantwoordelijke manier
women working in office
SocialEnvironmentalGovernance
Welzijn en ontwikkeling van werknemers stimulerenVerminderen van de CO2-uitstootZakelijk bestuur en toezicht
Gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit bevorderenEnergiebeheer en efficientieOnafhankelijkheid, diversiteit en structuur binnen het bestuur
Mensenrechten en moderne slavernij tegengaanEen voorstander zijn van duurzaamheidControls tegen fraude omkoping en corruptie
Teruggeven ann onze lokale samenlevingRisico’s en kansen actief beheren

Resultaat– Duurzame economishe groei en welvaat

Social

Onze medewerkers

Bij Blaud zijn we ervan overtuigd dat onze medewerkers ons sterkste troef zijn. Elke medewerker is een essentieel onderdeel van het realiseren van de strategische doelstellingen van onze organisatie. We streven naar het bieden van een veilige en inclusieve omgeving die onze mensen beschermt en hun welzijn bevordert. Ook stellen we prioriteit in het hebben van robuuste systemen die naleving, commercialiteit en efficiëntie mogelijk maken en afgestemd zijn op onze waarden: plaats de klant voorop, streef naar uitmuntendheid, wees moedig en heb respect voor elkaar.

Leiderschap en verantwoordelijkheid

Als organisatie erkennen we het belang van verantwoording. Bij Blaud blijven we transparant over ESG-kwesties door rapportage beschikbaar te stellen. Een senior besluitvormer uit het Executive Leadership Team zal worden genomineerd om onze strategie te overzien, te controleren en feedback te geven op de implementatie van lopende en nieuwe initiatieven. Een team verantwoordelijk voor de implementatie van onze ESG-doelstellingen zal tweejaarlijks rapporteren over de voortgang aan de Raad van Bestuur.

Equality Gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit

Met wat van oudsher een industrie is die door mannen werd gedomineerd, willen we vrouwen stimuleren en gelijke kansen bieden voor leiderschap. We streven naar meer gelijkheid en diversiteit op de werkvloer. We willen dit bereiken door middel van beleidsmaatregelen die sociale integratie versterken – ongeacht ras, nationaliteit, etnische afkomst, religie, geslacht, seksuele geaardheid en identiteit, burgerlijke staat, leeftijd, een mentale of fysieke beperking of gezinsomstandigheden. We garanderen gelijke compensatie voor werkzaamheden van gelijke waarde en voldoen volledig aan de vereisten voor rapportage over gelijke salarissen voor mannen en vrouwen.

Onze genderstatistieken voor 2023 zijn als volgt:

CategoryVrouwelijkMannelijkTotaal
CEO 11
Leidinggevende279
Administratie121830
Management3912
Beroepsmatig86270

Vrouwelijke medewerkers per categorie:

CategoriePercentage
Administratie12.48%
Leidinggevende2.8%
Management3.12%
Beroepsmatig8.32%

Luisteren en ontwikkelen

Blaud streeft naar een positieve werkomgeving waar onze werknemers trots op kunnen zijn. Onze werknemers hebben inspraak via ons people analytics platform ‘wrky’ en we nemen elk kwartaal enquêtes af om onze werkcultuur nauwkeurig te analyseren, te begrijpen en te verbeteren. Onze Workforce Engagement Strategy is gebaseerd op de prioriteiten die zijn vastgesteld door ons People Experience Team onder onze strategische pijler “High Performing Organisation” en wordt gemeten via regelmatige enquêtes om voortdurend te streven naar verbetering.

We zijn toegewijd om het bewustzijn van duurzaamheid te bevorderen en een eerlijk begrip voor het milieu aan te moedigen bij al onze medewerkers. We verwezenlijken dit door ESG-doelstellingen op te nemen in de jaarlijkse prestatiedoelen van al onze medewerkers.

Ethical verntwoordelijk

Beleid en procedures die van toepassing zijn op onze werknemers zijn opgesteld om hoge normen van ethisch en verantwoordelijk gedrag te garanderen. Dit omvat een nultolerantie voor fraude, omkoping en corruptie. Het Audit & Risk Committee opereert onafhankelijk van het management en controleert of de regels worden nageleefd. Ook heeft het ruime bevoegdheid om activiteiten te onderzoeken, onafhankelijk deskundig advies te verkrijgen en aanbevelingen te doen aan het bestuur.

Verder dan onze medewerkers

We zullen duurzaamheidscriteria opnemen in de evaluatie van leveranciers en toeleveringsketens. Bij Blaud verwachten we van onze leveranciers, partners en klanten dat ze vergelijkbare principes op het gebied van verantwoord ondernemen erkennen en naleven. Ons inkoopbeleid is afgestemd op de vereisten van de Modern Slavery Act 2018, waarmee veilige, eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden voor werknemers en leveranciers worden bevorderd.

Onze gemeenschappen

We onderhouden relaties met lokale gemeenschappen en houden rekening met onze impact op de lokale samenleving. In al onze regio’s hebben we een aantal goede doelen geselecteerd. Ook hebben we een vrijwilligersbeleid voor werknemers zodat ze vrij kunnen nemen om goede doelen naar keuze te ondersteunen. Daarnaast hebben we een systeem waarmee werknemers een verzoek kunnen indienen voor financiële sponsoring van lokale clubs of goede doelen.

We ondersteunen leerprogramma’s in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en onderzoeken momenteel of we deze kunnen uitbreiden naar de BeNeLux-regio.

We nemen ook deel aan programma’s, zoals Womens ReBoot in Ierland, om vrouwen weer aan het werk te krijgen.

Environmental

Milieubeleidsverklaring

Bij de CWSI-groep zijn we toegewijd aan het creëren van een betere werkomgeving – een wereld waarin duurzame groei centraal staat. We erkennen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze medewerkers en de gemeenschappen waarin we actief zijn om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te minimaliseren. Daarom zet Blaud zich in voor het milieu door de introductie van een milieubeleid en verplicht het al haar medewerkers om hun steentje bij te dragen aan de feitelijke implementatie ervan.

We zullen met name:

 • Voldoen aan alle complianceverplichtingen, waaronder wetten, voorschriften en andere eisen met betrekking tot het milieu, die het bedrijf onderschrijft en er waar mogelijk naar streeft om de minimumeisen te overtreffen.
 • Al het afval verwerken volgens de principes van de afvalhiërarchie. Dit houdt ook in dat we zorgen voor voldoende recyclingmogelijkheden op onze 5 fysieke kantoorlocaties.
 • Milieuoverwegingen waar mogelijk integreren in het ontwerp van onze fysieke kantoorpanden.
 • Online bijeenkomsten overwegen voordat vluchten worden geboekt of lange afstanden worden afgelegd.
 • Het aantal deelnemers aan fysieke vergaderingen herzien om de ecologische voetafdruk te verkleinen.
 • Alleen elektrische of hybride bedrijfswagens ter beschikking stellen aan werknemers.
 • Wegwerpplastic verwijderen uit alle kantoorruimtes.
 • Het waterverbruik in kantoorgebouwen verminderen.
 • Milieuoverwegingen integreren in belangrijke zakelijke beslissingen door middel van onze ESG-strategie.
 • Ervoor zorgen dat er aandacht wordt besteed aan de aankoop van milieuvriendelijke producten en diensten en dat er bij het selectieproces rekening wordt gehouden met de milieuprestaties van servicepartners.
 • Het personeel voorzien van de nodige informatie, instructie en training over de milieueffecten van de activiteiten van het bedrijf en over maatregelen en initiatieven om deze te minimaliseren.
 • Dit beleid regelmatig herzien en waar nodig aanpassen om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming blijft met de wettelijke vereisten, de activiteiten van het bedrijf en andere relevante voorwaarden.

Governance

Blaud zet zich in voor het behalen van de hoogste standaarden van corporate governance. Onze Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de structuur, strategie en mensen die nodig zijn voor een effectief, zichtbaar en duidelijk ondernemingsbestuur. Dit omvat niet alleen het naleven van de best practices en codes voor ondernemingsbestuur, maar ook het invoeren van sterke risicobeheerprocessen, een robuust anti-corruptiebeleid en een ethische benadering van zowel de letter als de geest van de belastingwetgeving in elk van de regio’s waar we actief zijn.

Onze aanpak voor een goed ondernemingsbestuur is onze kern en ondersteunt onze prestaties, zorgt voor een lange staat van dienst en helpt meer waarde te creëren voor onze aandeelhouders en klanten.

Ons ESG-stakeholderteam bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het hele bedrijf.

Overzicht van de leden van het ESG-stakeholderteam:

ESG-Beleid Stakeholders

Samenvatting van ons ESG-beleid

We streven ernaar om onze positieve impact te vergroten door de ontwikkeling van een robuuste, duidelijke en beknopte ESG-strategie. Binnen elke pijler hebben we duidelijke doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op het maximaliseren van onze impact.

Onze doelstellingen zijn doordacht, afgestemd op de waarden van ons bedrijf en op de Global Goals van de VN, zodat we onze vaardigheden en ervaring zo goed mogelijk kunnen inzetten om welvaart te creëren voor iedereen.

We zijn ervan overtuigd dat we ons in een uitstekende positie bevinden om daadwerkelijke verandering teweeg te brengen binnen onze organisatie. Dit draagt op zijn beurt bij aan het vergoten van onze positieve impact.

We hebben een duidelijk stappenplan klaarliggen en veel werk voor de boeg. We kijken ernaar uit om onze beloftes waar te maken en de welvaart te verbeteren.